دکتر احمد کاظمی دانش آموخته دکترای روابط بین الملل در سخنان خود به پیشینه جعل و تحریف در حوزه تاریخ ایران پرداخت و عنوان کرد نخستین جعل صورت گرفت جعل مفاهیم بود و آن هم با اغراض مطرح شد. این جعل مفاهیم نخست در اطلاق نام آذربایجان برای منطقه جنوبی قفقاز آغاز شد و رفته رفته دامنه آن گسترده شد. این کارشناس برجسته حوزه قفقاز در سخنان خود با کانونهای حامی و هدایت جعل تاریخ اشاره و افزود در کشورهای همسایه به شدت به دنبال وارونه نویسی تاریخ با اغراض سیاسی هستند و در این تلاش محافل صهیونیستی نقش اصلی را بازی می کنند.

لینک فایل سخنرانی :
https://www.aparat.com/v/WpAIq