در این برنامه آخرین تحولات قفقاز، توطئه نظم آنگلوساکسونی، تهدیدات پان تورانیسم، روابط ایران و ارمنستان، اهمیت راهگذر ارس و رویکرد اصولی ایران به قفقاز تشریح شد.