ژنرال ایلکر باشبوغ فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه اخیرا در سفر به بخش ترک‌نشین قبرس و در دیدار با محمدعلی طلعت رییس جمهور ترک تبارهای قبرس حضور نیروهای ارتش ترکیه در بخش ترک‌نشین قبرس را موجب صلح در تمامی جزیره دانست..محمدعلی طلعت رییس جمهور بخش ترک‌نشین نیز در این دیدار با تاکید بر این که برای یک صلح پایدار و ماندگار نیاز به حمایت تمامی نهادهاست ، گفت : ارتش ترکیه نیز جزو این نهادهاست و ما حمایت ارتش ترکیه را همیشه در کنار خود احساس کرده‌ایم . سفر باشبوغ به بخش ترک نشین قبرس در شرابطی صورت می گیرد که ژنرال یاشار بیوک آنیت رییس ستاد ارتش ترکیه نیز اوایل ماه مارس گذشته از بخش ترک‌نشین قبرس دیدار کرده بود.
سفر فرمانده نیروی زمینی ترکیه به بخش ترک نشین قبرس در شرایطی صورت می گیرد که از یک سو فشارهای اتحادیه اروپا برترکیه برای خروج ارتش این کشور از بخش ترک نشین قبرس افزایش یافته است . اتحایده اروپا حضور ارتش ترکیه در بخش ترک نشین قبرس را تجاوز کارانه عنوان می کند . از سوی دیگر در ماههای اخیر تحولاتی در بخش ترک نشین قبرس و بخش یونانی نشین آن صورت گرفته است که هر چه بیشتر موجب نگرانی ارتش ترکیه شده است . واقعیت این است که دولت طلعت برخلاف دولت رئوف دنکتاش از مواضع معتدلی در خصوص مذاکرات وحدت قبرس برخوردار است . رای ۷۵ درصد مردم بخش ترک نشین قبرس در همه پرسی سال ۲۰۰۴ به طرح کوفی عنان نیز نشان داد که اقبال عمومی در بخش ترک نشین برای وحدت دو بخش جزیره وجود داردو این موضوع نیز بیشتر از مسایل اقتصادی متاثر است. با عضویت بخش یونانی نشین در اتحادیه اروپا نیز این تمایل در بخش ترک نشین قبرس افزایش یافته است. در این میان با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در بخش یونانی نشین در مواضع این طرف نیز انعطاف دیده می شود . چنانچه بعد از ۳۴ سال دیوارو موانع موجود در خیایان لیدرا که نیکوزیا را به دو بخش تقسیم می کند و به دیوار برلین قبرس معروف بود برداشته شد و محمد علی طلعت نیز به صورت نمادین از آن عبور کرد . بدین ترتیب قراین از وجود زمینه های مناسب برای وحدت قبرس حکایت می کندو احتمال دارد بار دیگر مذاکرات پیرامون طرح کوفی عنان که درآن قبرس در چارچوب یک کنفدراسیون اداره می شود ، از سرگرفته شود. حال آنکه در صورت تحقق این موضوع ارتش ترکیه ناچار به خروج از بخش ترک نشین قبرس خواهد شد و این موضوع برای نظامیان ترکیه قابل پذیرش نیست .افزایش سفر های مقامات نظامی ترکیه به بخش ترک نشین قبرس نیز از این بعد قابل ارزیابی است . ناظران سیاسی این موضوع را یکی از چالش های جدی ترکیه و ارتش این کشور در ماههای آینده می دانند .